Parkeringsvilkår

Her finner du våre vilkår for parkering.

VILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSREGULERING

(kortversjon for oppslag på parkeringsområder)

DEL I – FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER

§ 1 Undersøkelsesplikt

Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende vilkår for parkering.

§ 2 Oppstilling

Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller etter manuell dirigering.

§ 3 Betaling og parkeringstid

Fører plikter å betale for den tiden motorvognen står oppstilt på parkeringsplassen. Betaling skal skje umiddelbart etter at motorvognen er stilt på plass, og etter angitt betalingsprosedyre.

§ 4 Dokumentasjon

Årskort (brikke) eller kvittering/billett for betalt avgift, skal plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll.

§ 5 Forflytningshemmede

Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så sant annet ikke er særskilt opplyst.

DEL II – SANKSJONSMIDLER

§ 6 Kontrollavgift – fjerning

Parkering i strid med §§ 1-5 kan resultere i kontrollavgift/gebyr utelatt betaling på kr 600,- og/eller at motorvognen fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig, og motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen, med mindre dette vil medføre vesentlig ulempe.

DEL III – PARKERINGSSELSKAPETS PLIKTER

§ 7 Parkeringsoperatørens plikter – førers rettigheter

Parkeringsoperatøren plikter å utøve parkeringsvirksomheten i tråd med vilkår for privat parkeringshåndhevelse (langversjon). Vilkårene pålegger parkeringsoperatørene nærmere definerte plikter og er en del av avtalen mellom fører og parkeringsoperatøren. I vilkårene fremgår det blant annet at fører alltid skal gis rimelig tid til å sette seg inn i parkeringsvilkårene før han/hun må foreta nødvendig betaling. Fører gis også rett til å påklage eventuell ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling og/eller fjerning av motorvogn. På kontrollavgiftsblanketten skal det alltid opplyses om årsaken til ileggelsen, og den skal om mulig festes på motorvognen.

VILKÅR FOR PRIVAT PARKERINGSHÅNDHEVELSE

(Langversjon)

1. VILKÅRENES FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

1.1 Disse standardvilkårene inngår som en del av avtalen mellom fører av motorvognen og parkeringsselskapet. Sammen med det som blir kalt ”Vilkår for parkering, (kortversjon)” utgjør bestemmelsene nedenfor den fullstendige avtalen for parkering mellom fører av motorvognen og parkeringsselskapet.

1.2 Formålet med standardvilkårene er å sikre forutberegnelig, rimelig og forbrukervennlig parkeringshåndhevelse og fjerningsvirksomhet.

1.3 Standardvilkårene gjelder for den parkeringsvirksomhet som utøves av Meråker Parkering.

1.4 Vilkårene er basert på bransjeorganisasjonene Parkinor, NORPARK og Forbrukerombudet sine standardvilkår.

1.5 Når standardvilkårene bruker betegnelsen motorvogn menes også tilhenger til motorvogn.

2. UTØVELSE AV PARKERINGS- OG FJERNINGSVIRKSOMHET

2.1 Selskapet

Selskapet plikter å gi kontrollørene forsvarlig opplæring, og det er selskapets ansvar at kontrollørene holder en forsvarlig yrkesmessig og faglig standard.

2.2 Selskapets erstatningsansvar

Selskapets ansvar for skade som oppstår på motorvogn eller person på parkeringsområdet, følger av vanlige erstatningsrettslige regler og prinsipper. Som hovedregel vil selskapet være ansvarlig for påregnelig og dokumenterbart økonomisk tap som følge av skade som skyldes uaktsomhet av selskapet. Ved rettmessig fjerning av motorvogn, plikter selskapet å dekke dokumentert skade på motorvognen oppstått ved fjerningen. Ved urettmessig fjerning av motorvogn, plikter selskapet å dekke førers/eiers dokumenterte økonomiske tap som følge av fjerningen.

2.3 Vedlikehold

Parkeringsselskapet og/eller grunneieren skal utføre nødvendig og forsvarlig vedlikehold av arealer som i næringsvirksomhet blir brukt til parkeringsutleie.

2.4 Kontrollørene

Kontrollører skal så snart som mulig etter ansettelsen gjennomføre opplæring. Kontrollører skal på forespørsel legitimere seg.

2.5 Avlønning av kontrollører

Parkeringsselskap og fjerningsselskap skal ikke avlønne kontrollører provisjonsbasert eller gjennom tilsvarende bonusordninger.

2.6 Tilrettelegging for forflytningshemmede

Parkeringsselskapet bør tilstrebe å tilrettelegge parkeringsområdet for parkering for forflytningshemmede. Parkeringsfeltenes størrelse bør ivareta forflytninghemmedes behov for noe større plass grunnet løfteanordninger etc. Forflytningshemmede bør også innvilges utvidet maksimal tid for parkering på parkeringsområder hvor det er opprettet slik maksimaltid. Person med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede, er å anse som forflytningshemmet.

3. INFORMASJON PÅ PARKERINGSSTEDET

3.1 Skilting og oppmerking

Skilting og oppmerking skal utføres slik at en normalt oppmerksom fører vil forstå sine rettigheter og plikter for parkering på gjeldende område. Parkeringsvilkårene skal presenteres for fører før han/hun kan bli bundet av disse parkeringsvilkårene.

3.2 Prisinformasjon

Priser for parkering skal være entydige, klare og enkelt tilgjengelig. Prisen for parkering skal så vidt mulig presenteres på skilt også ved innkjøringen til parkeringsområdet. Avgiftsperioden må klart fremgå.

3.3 Betalingsinformasjon

Hvilke betalingsmidler som aksepteres og hvilke betalingsprosedyrer som må følges for å betale parkeringsavgiften, skal fremgå av lett lesbart oppslag på eller ved betalingsautomaten/betalingskassen.

3.4 Standardvilkår

Kortversjonen av vilkårene for parkering skal fremgå av lett lesbart oppslag på eller ved betalingsautomaten/betalingskassen.

3.5 Maksimal tid

Dersom det er begrenset hvor lang tid motorvognen kan stå parkert, må dette fremgå av lett lesbart oppslag på eller ved betalingsautomaten/betalingskassen og om mulig også ved innkjøringen til parkeringsområdet.

4. UTØVELSE AV KONTROLL

4.1 Utøvelse av kontroll på parkeringsområdet skal gjøres på en høflig og hensynsfull måte.

4.2 Kontrolløren skal, dersom kvittering på betalt avgift ligger synlig, men er snudd, notere nummer på billetten.

4.3 Dersom parkeringsselskapet ilegger en fører av en motorvogn kontrollavgift/gebyr utelatt betaling, skal parkeringsselskapet sikre nødvendig dokumentasjon for sitt krav. Tilsvarende gjelder ved fjerning av motorvogn.

4.4 Fører av motorvogn skal være gitt en rimelig frist for å sette seg inn i parkeringsvilkårene og foreta nødvendig betaling før kontrollavgift/gebyr utelatt betaling kan ilegges. Kontrollavgift kan uansett ikke ilegges før tidligst tre minutter etter at kontroll på parkeringsområdet er påbegynt.

5. SANKSJONSMIDLER

5.1 Eventuelle sanksjoner ved brudd på parkeringsvilkårene skal stå i rimelig forhold til bruddets art. Det skal alltid klart opplyses om hvilke sanksjonsmidler fører av motorvognen kan risikere ved brudd på parkeringsreglene.

5.2 Det kan bare gis én kontrollavgift for samme overtredelse, uten hensyn til hvor lenge motorvognen har stått parkert eller om flere parkeringsvilkår er overtrådt. Motorvognen kan imidlertid fjernes dersom vilkårene for fjerning etter pkt. 8.1 er tilstede.

5.3 Kontrollavgiften bør ikke overstige størrelsen på parkeringsgebyret etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

6. KONTROLLAVGIFT-BLANKETTEN/GEBYR UTELATT BETALING

6.1 Kontrollavgift-blanketten/gebyr utelatt betaling skal om mulig festes på motorvognen.

6.2 På kontrollavgift-blanketten/gebyr utelatt betaling skal det opplyses om parkeringsselskapets navn, adresse, telefonnummer og årsaken til at kontrollavgift/gebyr utelatt bealing er ilagt, herunder referere til hvilken regel i vilkårene som er overtrådt. Videre må det opplyses om fristen for å klage på ileggelsen av kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling. Denne fristen skal ikke være kortere enn tre uker fra fører av motorvognen fikk eller burde ha fått kunnskap om kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling. Det bør dessuten opplyses om at klagen bør inneholde navn, adresse, registreringsnummer på motorvognen og kontrollavgiftnummer. Klageskjema bør være tilgjengelig på spesifisert hjemmeside på Internett, eventuelt bør slikt kunne fås ved henvendelse til selskapet.

7. INNKREVING AV KONTROLLAVGIFT/GEBYR UTELATT BETALING

7.1 Eventuell purring på utstedt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling skal klart opplyse hva kravet gjelder og at henvendelsen gjelder purring.

7.2 Innkreving av kontrollavgifter/gebyr utelatt betaling skal gjøres i tråd med inkassoloven og god inkassoskikk. Dersom det klages på kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling, og innsigelsen er å anse som reell, er kravet å anse som omstridt. Dette medfører at kravet ikke kan sendes til inkasso før kravets rettmessighet er endelig avgjort.

8. FJERNING AV MOTORVOGN

8.1 Privat fjerning av motorvogn på fører av motorvognens regning kan kun gjøres dersom det er nødvendig og følgende vilkår er oppfylte:

a) motorvognen står til hinder og i strid med parkeringsvilkårene, og

b) fører/eieren av motorvognen er forsøkt varslet. Dersom kontakt med føreren eller eieren av motorvognen oppnås, skal han/hun gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen, og

c) det klart fremgår ved skilt eller annet at fjerning kan skje og hvor fører kan innhente nærmere opplysninger om fjerningen.

Fjerning kan skje selv om vilkåret i bokstav b ikke er oppfylt, dersom det vil medføre vesentlig ulempe å avvente varslingsprosedyrene etter bokstav b.

8.2 Dersom motorvogn blir fjernet og plassert på eget inntauingsområde, skal eier av motorvognen og fører av motorvognen, dersom denne er kjent, så snart som mulig underrettes om:

a) fjerningen og grunnlaget for denne

b) hvor motorvognen er blitt plassert, og

c) kostnadene som har påløpt/kan påløpe i forbindelse med fjerningen.

8.3 Eventuell avgift for uavhentede motorvogner kan ikke påløpe fører av motorvogn før han/hun har fått eller burde fått kunnskap om opplysningene nevnt i punkt 8.2.

8.4 Selskapet har ikke tilbakeholdsrett i motorvognen for påløpte kostnader eller ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling, men kan kreve kvittering for at motorvognen har blitt utlevert.

9. KLAGEBEHANDLING

9.1 Selskapet er ansvarlig for å ha rutiner som sikrer at klagebehandlingen utføres på en forsvarlig måte og i tråd med dette kapittel.

9.2 Ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling og påførte kostnader i forbindelse med fjerning av kjøretøy skal kunne påklages til parkeringsselskapet og dette skal være gebyrfritt for klageren.

9.3 Fristen for å klage på ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling eller fjerning av motorvogn skal ikke være kortere enn tre uker etter at føreren fikk eller burde fått kunnskap om kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling.

9.4 Klage på kontrollavgift/gebyr utelatt betaling skal behandles innen rimelig tid etter at parkeringsselskapet har mottatt klagen. Dersom svar på klagen tar mer enn én måned, skal klager varsles og samtidig opplyses om når svar kan forventes. Realitetsbehandlingen av en klage bør aldri ta mer enn tre måneder.

9.5 Alle klager skal realitetsbehandles. Dersom klagen ikke tas til følge, er det et minimumskrav at:

a) standpunktet i en klageavgjørelse begrunnes,

b) det opplyses om grunnlaget for hvorfor kontrollavgift er ilagt,

c) klagers anførsler i størst mulig grad besvares.

9.6 Dersom parkeringsselskapet/fjerningsselskapet støtter sitt krav på dokumentasjon, for eksempel fotobevis, skal dette fremlegges klageren dersom han/hun krever dette.

9.7 Dersom klager får medhold i klagen, og klager har betalt kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling eller har hatt utlegg i forbindelse med fjerning, skal parkeringsselskapet umiddelbart betale tilbake kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling og eventuelle andre nødvendige og vesentlige utlegg, herunder det påførte rentetapet som skal beregnes etter forsinkelsesrenteloven.

10. FRAFALLSGRUNNER

10.1 Generalklausul

Parkeringsselskapet kan helt eller delvis sette til side en ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling for så vidt det vil virke urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. I urimelighetsvurderingen kan det blant annet legges vekt på årsaken til avtalebruddet, klarheten i avtaleforholdet, om noen av partene kan være å klandre, om parkeringsselskapet har opptråd i strid med god bransjeskikk og omstendighetene for øvrig.

10.2 Særskilte frafallgrunner

Dersom brudd på parkeringsvilkår kan medføre at fører blir ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling, skal kontrollavgiften/gebyret frafalles i tilfeller som skyldes a) personlig betalingsumulighet, b) feil på betalingsautomat/betalingskasse eller c) mangelfull skilting og/eller oppmerking. Tilfellene er nærmere forklart i det følgende:

a) Personlig betalingsumulighet

Personlig betalingsumulighet foreligger dersom brudd på vilkårene for parkering, herunder plikten til å betale parkeringsavgift, skyldes hindring utenfor førers kontroll (for eksempel akutt illebefinnende) og som fører ikke kunne forventes å ha tatt i betraktning på parkeringstidspunktet eller å unngå eller overvinne følgene av. Sviktende personlig økonomi er ikke å anse som personlig betalingsumulighet. Fører må kunne dokumentere at personlig betalingsumulighet forelå.

b) Feil på betalingsautomat/betalingskasse

Parkeringsselskapet har risikoen for at betalingsautomater/betalingskasser fungerer. Dersom betalingsautomaten/betalingskassen ikke fungerer, skal føreren undersøke om det finnes alternativ betalingsautomat/betalingskasse i umiddelbar nærhet som fungerer. Fører skal i såfall betale ved denne automaten/kassen. Dersom det ikke finnes alternativ betalingsautomat/betalingskasse i umiddelbar nærhet, plikter ikke fører å betale for parkeringen, men han/hun skal opplyse om feilen ved å legge beskjed om hvorfor ikke betaling er foretatt lett synlig innenfor motorvognens frontrute. Dersom kunden har meddelt feilen til parkeringsselskapet, bør eventuelt oppgitt referansenummer for feilmeldingen noteres på beskjeden.

c) Mangelfull skilting og/ eller oppmerking

Mangelfull skilting og/eller oppmerking foreligger ved brudd på vilkårenes punkt 3.1. Kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling trenger ikke frafalles i tilfeller hvor det kan godtgjøres at føreren ikke har parkert i god tro. Det samme gjelder dersom det ikke er årsakssammenheng mellom bruddet på parkeringsvilkåret og den mangelfulle skiltingen og/eller oppmerkingen.

10.3 Dokumentasjon på rettmessig betaling

Dersom fører/eier i ettertid kan dokumentere med gyldig billett at det faktisk var betalt for gjeldende periode på det aktuelle parkeringsområdet, skal kontrollavgiften/gebyr utelatt betaling frafalles, dersom billettnummeret er identisk med det billettnummer kontrolløren har notert på kontrollavgiftsblanketten. Denne bestemmelsen gjelder ikke i tilfeller hvor føreren gjentatte ganger har blitt ilagt kontrollavgift/gebyr utelatt betaling  av parkeringsselskapet på grunn av manglende dokumentasjon.

Handlekurv